Späť Cover

Chystáte sa do Nemecka vykonávať stavebné práce ako slovenský živnostník, prípadne s.r.o.? Viete aké sú Vaše povinnosti?

                  Stavebná zrážková daň -                                        (Bauabzugssteuer)

Stavebná zrážková daň je forma zdanenia určená na obmedzenie nelegálneho zamestnávania v stavebníctve. Od 1. januára 2002 sú podnikatelia stavebných prác povinní zraziť 15 % zo sumy faktúry a zaplatiť ju daňovému úradu.

Objednávateľ (príjemca služby) zaplatí túto sumu daňovému úradu zhotoviteľa (poskytovateľa služby). Tým sa zníži príjem dodávateľa o týchto 15 %. O tomto znížení fakturovanej sumy musí príjemca služby informovať poskytovateľa služby. Je povinný zaslať poskytovateľovi služby doklad o vyúčtovaní.

Tejto povinnosti sú prenajímatelia a podnikatelia oslobodení len vtedy, ak vykonávajúca stavebná firma alebo remeselník predloží potvrdenie daňového úradu o oslobodení. Osvedčenie o oslobodení podľa § 48b EStG slúži na vyhnutie sa zrážkovej dani zo stavby.

Príjemca služby nemusí odpočítať daň, ak sa nepredpokladá, že odplata príslušnému zhotoviteľovi (poskytovateľovi služby) v bežnom kalendárnom roku presiahne 5 000 eur (vrátane DPH) .

Ak môže zhotoviteľ predložiť potvrdenie o oslobodení, objednávateľovi stavebných prác už nevzniká povinnosť odviesť daň.

Ak objednávateľ nezrazí zrážkovú daň zo stavby, hrozí mu pokuta do 25000 € a v závažných prípadoch aj väzenie.

                           Bauabzugssteuer / Freistellung

Ak poskytovateľ služby predloží potvrdenie o oslobodení, príjemca služby (napr. stavebník) nie je povinný zraziť zrážkovú daň zo stavby z fakturovanej sumy a odviesť ju daňovému úradu poskytovateľa služby (remeselníka/stavebnej firmy).

RAN Europe s.r.o. © 2020 - 2023

Admin
Všeobecné zmluvné podmienky